องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
หน่วยตรวจสอบภสยใน

นางอำภา บุญรักษา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ