องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยพิชิต เย็นกลาง
Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัด อบต.หมื่นไวย 044293006 ต่อ 12

นายพงศ์ภูชิชย์ เพ็งขุนทด
รองปลัด อบต.หมื่นไวย รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

044293006 ต่อ 15

ว่าที่ ร.ต.เสนีย์ นวลฉิมพลี
หัวหน้าสำนักปลัด

044293006 ต่อ 13

นายธนภัทร บุตรเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

044293006 ต่อ 25


นางสาวรัศมี แสนติด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

044293006 ต่อ 41

นางกฤติกานต์ เบี้ยวโกฏิ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

044293006 ต่อ 26