องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยพิชิต เย็นกลาง
Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัด อบต.หมื่นไวย 044293006 ต่อ 12

นายพงศ์ภูชิชย์ เพ็งขุนทด
รองปลัด อบต.หมื่นไวย

044293006 ต่อ 23

ว่าที่ ร.ต.เสนีย์ นวลฉิมพลี
หัวหน้าสำนักปลัด

044293006 ต่อ 13

นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

044293006 ต่อ 15


นายธนภัทร บุตรเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

044293006 ต่อ 25

นางสาวรัศมี แสนติด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

044293006 ต่อ 41


นางสาวฉวีวรรณ สุดแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

044293006 ต่อ 26