องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     เจ้าหน้าที่ดำเนินการลอกท่อ 13 มีนาคม 2567

13 มี.ค. 67 (11)

     แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได..>>>

24 ม.ค. 67 (35)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นายชัยพิชิต เย็นกลาง

Mr.Chaipichit Yenklang

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย หมู่ 3     24 เม.ย. 67 5
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567     22 เม.ย. 67 11
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2567     22 เม.ย. 67 9
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2)     22 เม.ย. 67 11
5 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจ้างก่อสร้างยกระดับทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่บ้านโคกไผ่2หมู่ที่ 9     11 เม.ย. 67 55
 1. งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสิริราชธานี หมู่ 3 หมู่ 4 ช่วงที่ 1 1.ยกระดับฝาบ่อพัก จำนวน 135 ฝา 2.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,371.85 ตร.เมตร ช่วงที่ 2 1.ยกระดับฝาบ่อพัก 39 ฝา 2.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมต 19 เม.ย. 2567 17

 2. ปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ปริมาณงาน ๑.รื้อถอนหลังคาอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ๒.ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ตามแบบรายละเอียด อบต.หมื่นไวยกำหนด 19 เม.ย. 2567 15

 3. จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 คืน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567 24

 4. จ้างเหมาจัดขบวนแห่ จำนวน 4 วัด ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567 26

 5. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 เครื่ีอง 416-60-0038,416-62-0048,416-62-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 28

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกรองแสงภายในอาคาร) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 25

 1. รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อพัสดุที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567      18 เม.ย. 67 28

 2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ.2566      18 เม.ย. 67 25

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างยกระดับทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่บ้านโคกไผ่2 หมู่ 9      11 เม.ย. 67 55

 4. ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจ้างก่อสร้างยกระดับทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่บ้านโคกไผ่2หมู่ที่ 9      11 เม.ย. 67 51

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณเลียบคลองบริบูรณ์จากสะพานจันทร์ประกอบถึงสุดเขตบ้านหมื่นไวยหมู่ 2      11 เม.ย. 67 53

 6. ประกาศประกวดราคาซื้อจ้างถนนหินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองบริบูรณ์จากสะพานจันทร์ประกอบถึงสุดเขตบ้านหมื่นไวย หมู่ที่ 2      11 เม.ย. 67 56

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล      18 เม.ย. 65 373

 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565      14 ม.ค. 65 321

 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564      14 ม.ค. 65 364

 4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564      12 ม.ค. 65 354

 5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ      12 ม.ค. 65 366

 6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564      11 ม.ค. 65 439

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย      21 ก.พ. 67 208

 2. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566      14 ก.พ. 67 102

 3. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      15 พ.ย. 66 180

 4. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566      15 พ.ย. 66 181

 5. นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566      7 พ.ย. 66 161

 6. เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566      7 พ.ย. 66 157

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.210.99.209
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 51 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1698 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5690 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 123290 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550