องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สำนักงานปลัด

ภาระกิจ หน้าที่

สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดการแผนตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ ร.ต.เสนีย์ นวลฉิมพลี

หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุภาพร กาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


สิบเอกเสถียร ลีสี

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจรัสรัศมิ์ ตั้งฤทธิวงศ์

นิติกรชำนาญการ


นางศิริพร วิไลจิตเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา คิมรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางศิริกานดา มาตรโคกสูง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพจนีย์ ชุนเกาะ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพิมพ์พิศา ฤาษี

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวกิตติมา ไชยราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายกุลฑล เพียช่อ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


พ.จ.อ เปลว ใหม่โพธิ์กลาง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นายอนุชิต กรุยหมื่นไวย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายสมพงษ์ แย้มละมุน

พนักงานดับเเพลิง


นางสาวนาฎชญา พัดเกาะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสมชาย ลานอก

พนักงานขับรถน้ำ