องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
กองช่าง

ภาระกิจ หน้าที่

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งานคือ
1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประสานสาธารณูปโภค
4.งานผังเมือง

นายธนภัทร บุตรเงิน

ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายก่อสร้าง
นายรังสรรค์ ชั้นกลาง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค
นายพีระวิทย์ ุบุญมาธารีรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกมล มีธรณี

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายพัสกร ไม่ย่อท้อ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายศิริชัย มนต์หมื่นไวย

ช่างก่อสร้าง
นายทนิการณ์ ทองธรรมกุล

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายเตชสิทธิ์ สุทธินา

ผู้ช่วยนายช่างโยธานางสาวพีรยา อวยสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ