องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาระกิจ หน้าที่

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล อื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา งานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ
1.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
3.งานรักษาความสะอาด
4.งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.งานควบคุมโรค
6.งานบริการสาธารณสุข

นางสาวรัศมี แสนติด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
นางประมาณ กิริรัมย์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายวีรัตน์ วนทันเทียะ

พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
นางสุดนีย์ เพื่อนเกาะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประสิทธิ์ กัวหมื่นไวย

พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)


นายสานิต โมหมื่นไวย

พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)


นายพสชนัน แย้มละมุน

คนงานประจำรถขยะ

นายโพธิ์เสด็จ มีหมื่นไวย

คนงานประจำรถขยะ