องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
กองการศึกษา

ภาระกิจ หน้าที่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดการส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ
1.งานบริหารการศึกษา
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.งานกิจการโรงเรียน

นางสาวฉวีวรรณ สุดแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


นางสาวฉวีวรรณ สุดแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกมลต์ เจียมธนานุรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัณฑิมา พิณตะคุ

ผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ง สายภักดี

คนงานทั่วไป
นางสาวดรุณี เลยกระโทก

คนงานทั่วไป