องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
นโยบายการบริหารงาน

 

1.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

    1.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

    1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น

    1.3 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว

    1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ได้พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย พร้อมปฏิบัติงาน

    1.5 สนับสนุนการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล

    1.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบลหมื่นไวย

2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบ่ายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

    2.2 พัฒนาและปรับปรุงแสงสว่างตามถนนให้ทั่วถึง และเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

    2.3 ดำเนินจัดการสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ให้เพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการ

    2.4 จัดหาสถานที่ ดำเนินการก่อสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอทุกชุมชน

    2.5 ส่งเสริมกลุ่มผู้ดูแลน้ำชลประทาน เพื่อการเกษตรตำบลหมื่นไวย

    2.6 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

    2.7 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และเอกชน เพื่อสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

    3.2 สนับสนุนและส่งเสริม การมอบทุนการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงปริญญาตรีสนับสนุนและส่งเสริม การมอบทุนการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงปริญญาตรี

     3.3 จัดให้มีสนามเด็กแล่น สถานที่ออกกำลังกายของชุมชนจัดให้มีสนามเด็กแล่น สถานที่ออกกำลังกายของชุมชน

     3.4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกตำบลส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกตำบล

     3.5 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบล

     3.6 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลหมื่นไวยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลหมื่นไวย

      3.7 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา

      3.8 ส่งเสริมหรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆส่งเสริมหรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

      3.9 พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นตำบลหมื่นไวยเพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นตำบลหมื่นไวยเพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

       4.1 จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชน เพิ่มทักษะวิชาการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับพี่น้องตำบลหมื่นไวยจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชน เพิ่มทักษะวิชาการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาการว่างงานให้กับพี่น้องตำบลหมื่นไวย

       4.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรับปรุง ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรับปรุง ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน

       4.3 ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

       4.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ของตำบลหมื่นไวยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ของตำบลหมื่นไวย

       4.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของตำบลหมื่นไวยเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของตำบลหมื่นไวยเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

5.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการบริการของโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง ในการให้บริการของประชาชนอย่างมีคุณภาพส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการบริการของโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง ในการให้บริการของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

      5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติของอาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชนตำบลหมื่นไวย

      5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

      5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สะอาดสวยงามและร่มรื่น ปราศจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สะอาดสวยงามและร่มรื่น ปราศจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

      5.5 จัดหาและพัฒนาแหล่งพักผ่อนหย่อยใจ ให้กับประชาชนตำบลหมื่นไวยจัดหาและพัฒนาแหล่งพักผ่อนหย่อยใจ ให้กับประชาชนตำบลหมื่นไวย

      5.6 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับประชนตำบลหมื่นไวยสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับประชนตำบลหมื่นไวย

      5.7 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การแงกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกต้องส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การแงกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกต้อง

       5.8 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำในตำบลหมื่นไวยส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำในตำบลหมื่นไวย

6.นโยบายด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวตินโยบายด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

        6.1 จัดเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจัดเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

        6.2 จัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

        6.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม

        6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำสตรี แม่บ้าน ผู้นำกลุ่ม อาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำสตรี แม่บ้าน ผู้นำกลุ่ม อาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่

        6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปิด ในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญเพื่อสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปิด ในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญเพื่อสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

        6.6 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้านส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน